Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010

Ως τις 29 Οκτωβρίου η ρύθμιση οφειλών στην εφορία

Με αίτησή τους έως και τις 29 Οκτωβρίου 2010 στη Δ.Ο.Υ ή στο Τελωνείο που είναι βεβαιωμένες οι οφειλές τους μπορούν όσοι έχουν...
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο να υπαχθούν στη ρύθμιση με τις ευνοϊκές διατάξεις αποπληρωμής τους με βάση το νόμο που ψηφίσθηκε πρόσφατα στη Βουλή. Δυνατότητα υποβολής αίτησης και υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση προβλέπεται και για μετά τις 29.10.2010, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλλει αθροιστικά όλες τις μηνιαίες δόσεις από την προθεσμία λήξης της πρώτης δόσης (29.10.10) μέχρι την ημερομηνία αίτησής του για υπαγωγή σ' αυτήν. Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο οι διευκολύνσεις που παρέχονται προς τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση είναι οι ακόλουθες:
-Δυνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθμίζονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις {από δύο (2) έως σαράντα πέντε (45)}.
-Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης που επιλέγεται από τον οφειλέτη και έκπτωση από τυχόν πρόσθετους φόρους ή πρόσθετα τέλη που συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή από το έτος 2007 και μετά. Συγκεκριμένα, οι ρυθμιζόμενες οφειλές καταβάλλονται: α) εφάπαξ, με απαλλαγή ποσοστού 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και
- δέκα τοις εκατό (10%) των πρόσθετων φόρων και πρόσθετων τελών που συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή, εφόσον η ταμειακή βεβαίωση έγινε εντός του 2007,
- είκοσι τοις εκατό (20%) των πρόσθετων φόρων και πρόσθετων τελών που συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή, εφόσον η ταμειακή βεβαίωση έγινε εντός εντός του 2008,
- τριάντα τοις εκατό (30%) των πρόσθετων φόρων και πρόσθετων τελών που συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή, εφόσον η ταμειακή βεβαίωση έγινε εντός του 2009,
- σαράντα τοις εκατό (40%) των πρόσθετων φόρων και πρόσθετων τελών που συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή, εφόσον η ταμειακή βεβαίωση έγινε εντός του 2010, β) από δύο (2) μέχρι τρεις (3) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό δόσης τα τριακόσια (300) ευρώ, γ) από τέσσερις (4) μέχρι δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό δόσης τα πεντακόσια (500) ευρώ, δ) από δεκατρείς (13) μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό δόσης τα πεντακόσια (500) ευρώ, ε) από είκοσι πέντε (25) μέχρι τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό δόσης τα χίλια (1.000) ευρώ, στ) από τριάντα επτά (37) μέχρι σαράντα πέντε (45) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό δόσης τα χίλια (1.000) ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου