Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

Χορηγία 2.250.000 εκατομμυριών στις Μονές του Αγίου Όρους

Οικονομική χορηγία 2.250.000 πρόκειται να δοθεί μετά από απόφαση του υπουργείου Οικονομικών στις Ιερές Μονές Αγίου Όρους. Η απόφαση προβλέπει και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στη ΔΟΥ Πολύγυρου στο όνομα των Ιερών Μονών. Το ύψος της ετήσιας οικονομικής χορηγίας καθορίστηκε κατά το οικονομικό έτος 2010 και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2011.Αναλυτικά τα ποσά οικονομικής χορηγίας για το έτος 2010

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1166/1981 (ΦΕΚ 161/Α/24-06-1981).

2. Την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 36/09–12-2010 (ΦΕΚ 210 A /10-12-2010) με την οποία καθορίστηκε σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, το ύψος της ετήσιας οικονομικής χορηγίας προς τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, κατά το Οικονομικό Έτος 2010.

3. Την αριθμ. 000 23 000006/12-01-2011 απόφαση (αριθμ. Πρωτοκόλλου 2/3421/0020/12-01-2011) με την οποία ορίζεται σε 100% το ποσοστό διαθέσεως της σχετικής πιστώσεως.

4. Το υπ’ αριθμ. Φ.2/21/320/ 13/26 .2.2010 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους με το οποίο προσδιορίζονται οι συντελεστές κατανομής της οικονομικής χορηγίας.

5. Την αριθμ. 2672/03-12-2009 (ΦΕΚ 2408/Β/03-12-2009) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη

6. Την αριθμ. 2/67009/0004/11-10-2010 (ΦΕΚ 1816/Β/21-10-2010) απόφαση «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών. απόφαση μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου